ફાયદો

આવડત જેટલું જ દર્શાવવાની આદતનો એક મોટો ફાયદો – લોકોની અપેક્ષાઓ ક્યારેય ખોટી ના પડે,આપણા પરનો વિશ્વાસ જળવાઇ રહે છે.
-સ્નેહા પટેલ

One comment on “ફાયદો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s