માણસ


કદાચ આ વધારે સારું લાગે છે.અક્ષરોના કલર બાબતે સંતોષ નથી થતો.પણ પહેલો પ્રયત્ન છે તો ઠીક છે.ચાલી જાય.

5 comments on “માણસ

  1. સબ્દોનાં કાગળ પર જયારે લાગણેીનાં રંગમાં ડુબેલા અક્ષર હોય ત્યારે બધુ સરસ જ દેખાય છે…|

    Like

  2. MANAS.IN GUJARATI IT IS A MAN AND WRITING IN ENGLISH,IT BECOME MANAS.MANAS MEANS CONNECTED WITH MIND.WITHOUT MIND ,A PERSON IS HANDICAPPED LIFETIME.HE OR SHE HAS TO BE DEPENDENT ON ONE WHO HAS MIND.TO LOVE WITH THE MIND IS TO ADMIRE WITH THE HEART ,AND TO ADMIRE WITH THE HEART IS LOVE WITH THE MIND.MAN IS MANKIND.REMEMBER.DHYANI.VRAJKISHOR.BARODA

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s