ભૂલ


‘જે નિહાળી નથી એવી દુનિયાનું અસ્તિત્વ જ નથી’ આવો વિચાર એક ભૂલ છે.

–    સ્નેહા પટેલ