સહન


સાચા માણસો ખોટું વર્તન સરળતાથી સહન નથી કરી શકતા.

સ્નેહા પટેલ.