પ્રાર્થના


મારી હથેળી
તારો ચહેરો
મારા હોઠ
તારુ લલાટ
બસ…
આ જ મારી પ્રાર્થના.

સ્નેહા પટેલ.

અબોલ લાગણી


તને એમ છે કે
તું આખે આખો અકબંધ
રહસ્યમય
તારી પીડા તારા સુધી જ સીમિત
પણ ખરેખર એવું નથી
શબ્દોના આવરણો
લાગણી ક્યારેય ના ઢાંકી શકે.
તારા બોલાયેલા શબ્દો પાછળના
ગુસ્સા કરતાં
તારી ના બોલી શકાયેલી

લાગણી

મને

વધારે

સ્પર્શે

છે.

-સ્નેહા પટેલ.