અશ્રુ – તર્પણ…


આંખેથી ચશ્માં ઉતાર્યા

પાંપણની કિનારીઓને
અંગૂઠા અને તર્જનીની મદદથી
નાક જોડે દબાવી
નિચોવણી-કર્મ કર્યું.
કાચ પરની ઝાકળ સાફ કરી
આહ..
મનગમતા સંબંધને
મોંઘેરું
અશ્રુ – તર્પણ…

સ્નેહા પટેલ.