સરળતા


દરેક જગ્યાએ વધારે પડતી સમજદારી દાખવવાની જરુર નથી હોતી.સરળતા બહુ બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ હોય છે.
-સ્નેહા