કામગીરી


સમજી શકનારને માથે હંમેશા સમજવાની કામગીરી વધારે આવે છે.

સ્નેહા.