આંધળો વિશ્વાસ


જીવનમાં આપણે અમુક લોકોને બહુ ઉચ્ચ આસને બેસાડી દઈએ છીએ પછી આપણી વિચારશક્તિને તાળા મારીને એમની પર આંધળો વિશ્વાસ કરવા માંડીએ છીએ.

-સ્નેહા