સમીકરણ


પ્રેમના સમીકરણ દરેક સંબંધે બદલાય છે.

-સ્નેહા પટેલ