દોષારોપણો

સમજવાના નિર્ધાર સાથે સામેવાળા જોડે વાત કરશો તો હજારો ઉપાય મળી જ રહેશે. એક બીજા પર દોષારોપણો હંમેશા સમય અને સંબંધો બગાડે છે.

-સ્નેહા પટેલ

One comment on “દોષારોપણો

  1. IT IS VERY EASY TO BLAME OTHERS,BUT SELDOM ACCEPTABLE TO ACCEPT BLAMES.TO DEFEND OURSELVES,WE BLAME OTHERS FOR OUR FAILURES,PROBLEMS,HURDLES,REJECTIONS AND FRUSTRATIONS.IT IS HARDLY SEEN THAT SOMEBODY FEELS HIS OR HER RESPONSIBILITY WHEN SOMETHING GOES WRONG.TO BLAME WITHOUT AUTHENTICITY AND PRIVILEDGE,IT IS A TOTALLY WRONG PRACTICE.IN GUJARATI IT IS CALLED ANADHIKAR CHESHTA.BLAMING EACH OTHER IS THE BEST PLAYED GAME IN POLITICS.HOWEVER IT IS BITTER,UNPLEASANT,AND UNNECESSARY.DHYANI.VRAJKISHOR.JAYANTILAL.DUBAI CURRENTLY.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s