મોતીના દાણા


આજકાલ મમ્મી-પપ્પાઓને છોકરાંઓના અક્ષરની ગુણવત્તા બાબતે બહુ ચિંતા નથી થતી. કોમ્પ્યુટરમાં ટાઇપ થતાં બધાં ય અક્ષરો ‘મોતીના દાણા’ જેવા જ લાગે છે.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક