સમજણના ફાંફા


કોઇ તમારી ‘હા’ માં ‘હા’ ના મિલાવે તો એ માનવી ‘નેગેટીવ’ વર્તણૂક ધરાવે છે એમ માની લેવું સહેજ પણ યોગ્ય નથી. બની શકે આપણે પણ સમજણના ફાંફા હોય.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક