કામ

સારું અને યોગ્ય દિશામાં થતું કામ એની જાતે જ બોલે છે.એને બહુ પુરાવાઓ આપવાની જરુર નથી પડતી.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

3 comments on “કામ

  1. You are right that its not reequired to prove your good work but you stil need to be careful because there will be many sitting on the sidelines who will take credit for the same. what do you say about that?

    Like

  2. IT IS ALREADY PROVEN THAT GOOD DEEDS RESULT IN GOOD ONLY.ANY WORK DONE WITH INTEREST AND HEART IN IT,IS BOUND TO GET THROUGH.ANYWORK DONE OUT OF PRESSURE,LETHARGY,COMPULSION,DISINTEREST AND REVENGEFUL ATTITUDE WILL GET HIT NEGATIVELY REFLECTING ITS IMPLICATIONS .MAN HOY TO MALVE JAVAY.MAN VINANU KAM NA KARVU SARU.PANDIT RATNA VRAJKISHOR JAYANTILAL,ACROPHONOLOGIST.

    Like

  3. સારી વાત કરી અને તે પણ શબ્દો વાપરવા નો લોભ કરી ને….!!!!!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s