ફેસબુક,નેટ


ફેસબુક,નેટ આ બધું માણસની બે આંખની શરમ બહુ આસાનીથી છોડાવી દે છે. આ જેના ને તેના આલ્બમમાં છોકરીઓના ફોટાના છુટ્ટા મોઢે વખાણ કરનારાઓને એ છોકરી સામે આવી જાય તો બે શબ્દો બોલતા પણ ફાંફા પડી જાય છે.  સ્કુલમાં,કોલેજમાં છોકરીઓની સામે પણ ના જોઇ શકનારા છોકરાઓ અહીં સિંહ જેવા બનીને એ છોકરીને ગમે તેવા શબ્દોમાં ઉતારી પાડતા પણ અચકાતા નથી. ઉધારની સ્માર્ટ્નેસમાં વખાણના ટોપલાં ઠાલવે રાખનારા અને એ વખાણોને સાચા માનીને એના નશામાં ઝૂમનારીઓની દયા આવે છે.

લાઇક..લાઈક..કોમેન્ટ્સ..કોમેન્ટ્સ …
દુનિયા આટલા પૂરતી જ સીમિત ક્યારથી થઈ ગઈ..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક