પ્રસન્નતા

જે લગ્નજીવન પરસ્પર પ્રેમના બદલે બાળકોના સલામત ભાવિના લીધે ટકેલું હોય એમાં પ્રસન્નતાના ચાન્સ કેટલા એ  મોટો પ્રશ્ન છે.

5 comments on “પ્રસન્નતા

 1. પરસ્પર પ્રેમ અને બાળકોનું સલામત ભાવિ બંને હોય તો તે સોનામાં સુગંધ ભળી કહેવાય.

  જે બાળકો પરસ્પર પ્રેમના પરીણામે જન્મ લે છે તે સ્વાભાવિક રીતે ક્ષમતાવાન હોય છે અને પોતાના પગ પર ઉભા રહેવા સક્ષમ હોય છે. પરસ્પરનો પ્રેમ પાયાની આવશ્યકતા છે અને ત્યાર બાદ બાળકોનું ભાવી એટલું જ અગત્યનું પરિબળ ગણાય.

  Like

 2. એ હકીકત છે કે જે લગ્નજીવન પરસ્પરના પ્રેમને બદલે ફક્ત બાળકોના ભાવી માટે જ ટકેલ હોઈ તો તે ફક્ત સમજુતી કે મજબુરી જ છે, તેમાં પ્રસન્નતા હોતી નથી કે તે હોવાની શક્યતા નહીવત જ છે…

  Like

 3. આવા લગ્નોમાં પ્રસન્નતા જેવું કંઈ હોતું જ નથી. બાળકના ખાતર ચૂપચાપ સહન કરવાનું આવતું હોય છે.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s