ખરો છે આ માણસ

કોઇના બેસણામાં લગ્નગીતો ગાઈને મજા કરે છે

ખરો છે આ માણસ

ખુશીઓ માણવાને મોતને પણ લીલામ કરે છે………

 

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s