ખરો છે આ માણસ


કોઇના બેસણામાં લગ્નગીતો ગાઈને મજા કરે છે

ખરો છે આ માણસ

ખુશીઓ માણવાને મોતને પણ લીલામ કરે છે………

 

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

રાજકારણ


એ રાજકારણ અને રમત ગમત પર બહુ લખતો

પૂરેપૂરી પ્રામાણિકતાથી એમાં ખૂંપી જતો

આનંદ આનંદથી છલકાઇ જતો

પણ  ‘ નામના’ નામની પરી એના હાથમાં નહોતી આવતી

સતત કંઈક ખૂટ્યાનો અભાવ

અસંતોષ…અંસંતોષ…અસંતોષ..

આખરે

એના લખાણમાં રાજકારણ અને રમતો ઘૂસી ગઈ

વાહ-વાહીના ઢગલામાં

પૂળો જ મૂકાઇ ગયો

નિર્દોષતા,પ્રામાણિકતાના નામનું નાહી કાઢ્યું

આજે એ સફળતાની ટોચ પર છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક