સારું છે.

જીવનમાં જાત પર હસવાના પ્રસંગોની કમી નથી,

સારું છે એથી જ

લોકોના જીવનમાં ડોકાચિયા કરવાની પડી નથી…

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક


4 comments on “સારું છે.

  1. કોઇની પર કટાક્ષો કરી કરીને દિલની ભડાસ કાઢવા કરતા નિર્દોષ હાસ્ય વધુ ઇરછ્નીય છે. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s