સંશોધન

બધા પાના ખુલ્લાં કરીને મૂકી દીધા

તો પણ

એ મારા  વિશે સંશોધનો કરે છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક


5 comments on “સંશોધન

  1. એ મારા રહસ્ય વિશે…………મારું’ શબ્દમાં બધું ગોપિત છે રહસ્ય કેવળ ઉમેરો છે,અનાવશ્યક.

    Like

  2. હા, વિવેકભાઈ..આ કોમેન્ટ મેં હમણાં જ વાંચી અને મને એ વાત સાચી પણ લાગી.

    આપ મિત્રોનો આભાર.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s