સંશોધન


બધા પાના ખુલ્લાં કરીને મૂકી દીધા

તો પણ

એ મારા  વિશે સંશોધનો કરે છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક