કેદ


આખે આખી વ્યક્તિને એક વ્યાખ્યામાં કેદ કરી દીધો
કિનારે ઊભા રહીને દરિયાને હથેળીમાં કેદ કરી દીધો..

 

લાઇનો બે જ છે પણ અર્થ બહુ ઊંડો છે…કોઇ વ્યક્તિની થોડા શબ્દોમાં મૂલવણી કરીને એના વિશે એક વ્યાખ્યા રચી દો એ કિનારા ઉપર ઉભા રહીને આખે આખા દરિયાને તમારી હથેળીમાં બાંધી દીધો હોય એવી અશક્ય ઘટના જેવી વાત છે. કોઇપણ વ્યકિતને પૂરેપૂરી જાણવા એ વ્યક્તિની નજીક જવું પડે, જીવનની દરેક સ્થિતીમાં એ કેવું વર્તન કરે છે એ જોવું પડે, એની લાચારી, એની ખૂબી એની કમી, એની તકલીફો બધે બધું ઊંડાણથી સમજવું પડે ત્યારે એ વ્યક્તિને તમે થોડા ઘણા અંશે સમજી શકો (આખે આખી સમજવાનો યત્ન કે દાવો કદી ના કરવો એ અશક્ય વાત છે) અને એના વિશે કંઇક લખી શકો. બાકી કિનારે ઉભા રહીને છબછબિયા કરીને પગ પલાળી પલાળીને દરિયાના ઊંડાણ માપવા એ તો આકાશના સૂર્ય સામે થૂંક ઉડાડવા જેવી મૂર્ખામી કહેવાય..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક