પુનઃજનમ


આપણે મળ્યાં

છૂટા પડ્યાં

ફરીથી મળ્યાં…

આમ જ તારા કારણે

જનમ -પુનઃજનમમાં માનતી થઈ ગઈ હું.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

* મારું લખાણ મારા નામ સાથે જ કોપી -પેસ્ટ કરવું.

ઇચ્છનીય


‘પ્રસિધ્ધ’ વ્યક્તિ બનવા કરતાં ‘સારી’ વ્યક્તિ બનવું વધુ ઇચ્છનીય છે.

 

 

 

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

 

 

* મારું લખાણ મારા નામ સાથે જ કોપી -પેસ્ટ કરવું.