તને ફરીથી જીવું


નૂતન વર્ષાભિનંદન મિત્રો..

આવતા વર્ષ માટે એટલું જ કહેવાનું મન થાય છે કે,

ચાલ જીંદગી આજે તને ફરીથી જીવું
જે ભૂલો કરી છે,એને મઠારીને જીવું…

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક