મારી માતૃભાષા


હું મારી માતૃભાષાને પ્રેમ નથી કરતી એમ નથી. પણ મારી માતૃભાષાને એટલી સંકુચિત પણ નથી બનાવવી કે મારી તમામ દુનિયા એની આસપાસ જ ફરે, એના પૂરતી જ મર્યાદિત થઈ જાય. મારી માતૃભાષામાં હું દરેક ભાષાનો સરળતાથી સમન્વય કરી શકું છું.જેનો મને કોઇ જ મલાલ, અફસોસ કે દુઃખ નથી. દુનિયામાં એક ભાષા કાયમથી સર્વશિરોમાન્ય છે અને રહેશેઃ

‘પ્રેમની ભાષા’

જેને કોઇ જ શબ્દો અને જોડણીના બંધનો નડતા નથી અને જેમાં હું સરળતાથી વ્યકત થઈ શકું છું. બસ તો એ જ છે મારી ‘અભિવ્યક્તિની ભાષા’ ‘મારી માતૃભાષા’. હવે મારી મચડીને અભિવ્યક્ત થવાની મજા તો ના જ આવે ને.

સ્નેહ પટેલ – અક્ષિતારક.