માણસજાત


માણસજાતનું તો એવું છે ભાઈ,
જરાક મન મળે ત્યાં ફટાક ખુલી જાય
નહીં તો વર્ષોના વર્ષો ચૂપચાપ રહી જાય..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક.