માણસાઇ


સાધનો વધતા રહ્યાં ને માણસાઇ ઘટતી ગઈ,

ખુશીઓ બસ આમ જ હાથમાંથી સરતી ગઈ..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક