શબ્દ-સ્પર્શ ..


સ્પર્શી શકે તો આ શબ્દોને સ્પર્શ..
ભીના ભીના
ઋજુ
કોમળ
હુંફાળા
તોફાની
શાંત
અદભુત
શાશ્વત
દુન્યવી
દેહલીદીપ
દુનિયાની બીજી દરેક લાગણીથી ‘તિલતંડુલ’..
અનુભવ્યું !!
સમજાય છે ને
હું શેની વાત કરું છું..

* દેહલીદીપ – દેહલી ઉપર મુકેલ દીવો જેમ બંને બાજુ પ્રકાશ આપે છે, એમ બેય બાજુને એક્સાથે લાગુ પડવું તે..

* તિલતંડુલ – તલ અને ચોખા ભેગા થયા હોય તો એ તરત જુદા પાડી શકાય છે. એવી દેખીતી રીતે જ જુદી તરી આવતી બાબત.

-સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક