ક્ષણ


મને એ ક્ષણમાં પાછી લઈ જા
કાં તો
આ ધડકનને સમજાવ
અહીં જ રોકાઈ જાય..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક