કારણ


તું જ મારી અધીરતાનું કારણ
અને
તું જ મારા ઠહરાવનું પણ..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક