બાળમરણ


સમાજમાં ધીરજ વગરના અને ઉતાવળે બંધાયેલા સંબંધોના બાળમરણનો દર સારો એવો ઊંચો જોવા મળે છે.

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક