વિરોધાભાસ


સાફ઼ વાત બોલનારાના ભાગે હંમેશા બે વિરોધાભાસી વાક્યો  સાંભળવાના આવે છે.

 

એક-  તને બોલવાનું  સહેજ પણ ભાન નથી

અને

બે –  તને બહુ જ સરસ બોલતા આવડે છે.

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

વાતો


જે માણસને મળો ત્યારે તમારી વચ્ચે  ’ એની અને તમારી ’ જ વાતો વધુ  થશે તો સંબંધ વધુ ગાઢ અને  મજબૂત બનશે..

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક