ઉદાસ સાંજ


હમણાં જ રાતી સાંજ ઢળી તારા વગર

હતી એ પણ મારી જેમ

ચૂપચાપ , ક્ષુબ્ધ, ઉદાસ તારા વગર….

 

સ્નેહા પટેલ  – અક્ષિતારક