અહમ


જો તું

તારો ’અહમ’ ના વહાવી શકતો હોય

તો મારા

આ પ્રેમના ’ગંગા – વહેણ’ પણ નકામા…

 

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક