પ્રામાણિકતા


મને ઘણાં બધા મિત્રો એમ કહે છે કે

” તમે માનો એટલા પ્રામાણિક અને સારા નથી અમે.  અમે પણ  જીવનમાં બહુ ખોટા કામ કર્યા છે. અમને આજે પણ એનો પસ્તાવો છે ”

એ મિત્રો માટે ખાસ આ…

” જે વ્યકિતએ જીવનમાં ભુલો કરી છે,  એનો  પસ્તાવો પણ  છે અને આગળ એવી ભુલો ના થાય એ માટે સજાગ પણ છે…તો મારા મતે એ પ્રામાણિક, સારો અને વિશ્વાસ મુકવાની  એક તક અચૂક આપવા જેવો માણસ છે.”

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

ધારણાઓ


જીંદગી  કાયમ  ધારણાઓથી આગળ જ મળી છે

સારું છે

આમ જ એ મને  હંમેશાગતિશીલ રાખે છે..

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક