જાદુ


તારા પર

વરસી વરસીને

કાયમ

હું તો છલકાણી સાજન

ખબર નહીં

તું

શું

જાદુ કરે છે..!!!

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક..