લેખન.

સારા લખાણ માટે સારી વાંચનશક્તિ કરતાં સારી સમજણ અને સારી વિચારશકિત વધારે અગત્યના છે.

સ્નેહા…

6 comments on “લેખન.

  1. સારી સમજણ અને સારી વિચારશકિત માટે થોડા ઘણા અંશે સારું વાચન જવાબદાર હોય છે… નહિ?

    Like

  2. સાક્ષર અને અતુલભાઈ…તમે બેય સાચા છો..સાક્ષર થોડા ઘણા અંશે શું કામ બહુ મોટા પાયે વાંચન કામ લાગે છે.પણ વાંચેલું જે અર્થમાં લખાયેલ છે એ જ અર્થ તમારી સમજમાં આવે તો જ કામનું..બાકી આપણે માનવીઓ બહુ સ્વાર્થી હોઈએ છીએ. જે અર્થ આપણને વધારે સરળ અને સલામત લાગે એ જ નક્કી કરી લઈએ છીએ. મારા વિચારથી તો આ વાતનો પાયો નાંખવા માટે વિદ્યાર્થીજીવનથી જ શરુઆત થવી જોઈએ. ગોખણિયા વૃતિને તગેડીને વ્યવહારુ પ્રયોગોના ખાતરો નાંખીને વિદ્યાર્થીઓની સમજણ ફ઼ળદ્રુપ બનાવી દેવી જોઈએ. નવાનવા વિચારોની સાચી દિશામાં સમજણનો સાથ ભળે અને વાંચનથી ભેગા કરેલા શબ્દોની રંગપૂરણી કરાય …પછી જુઓ લેખન કેવું નીખરી ઊઠે છે…

    Like

  3. એ હકીકત છે કે સારા લખાણ માટે સારી સમજણ શક્તિ અને સારી વિચાર શક્તિ વધાર અગત્યના હોય છે, ગમે તેવું વાંચન હોય પણ તે માટેની સમજણ કે તેને વિચારવાની જ કોઈ શક્તિ ના હોય તો શું?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s