બાંહેધરી..

દુનિયાના લોકોની બાંહેધરી લેવાની મૂર્ખામી ક્યારેય ના કરવી. લેવી હોય તો જાતની બાંહેધરી લો એ પણ પૂરતું છે..

(સ્પેશિયલ થેન્ક્સ ટુ અતુલભાઈ…:-)  )

સ્નેહા

One comment on “બાંહેધરી..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s