ઋતુ


શુભ સવાર મિત્રો..

ભીની ભીની ઋતુમાં કુમળો તડકો આજે  વ્હાલો લાગે છે, 

ચિકકાર પલળ્યા પછી કોરા થવાનો આજે વારો લાગે છે…:-)

સ્નેહા…