મને ગમે છે..તારા અસ્તિત્વથી સભર આ એકાંત ગમે છે,
તારી યાદોમાં વિતતી એક એક પળ ગમે છે,
કારણ ના પૂછ્શો બધાનું કે,
સાવ અકારણ છે બધું એ મને અનહદ ગમે છે…

સ્નેહા