સંબંધોની ભાષા.


દુનિયામાં દરેક માણસની બોલવાની,સાંભળવાની,અપેક્ષાની શક્તિ અલગ અલગ હોય છે. થોડી ધીરજ રાખીને  એમની સમજશક્તિ-ભાષામાં વાત કરાય તો એ સંબંધો કાયમ મીઠા મધુરા રહે છે.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક