મહેંક..


તારી સાથે વિતાવેલી પળો મહેંકે છે,

તું નથી તો તારી યાદો મહેંકે છે,

મહેંકવાનું નામ જ તો પ્રેમ કે

સાથે જે ખાધેલી એ કસમો મહેંકે છે…

સ્નેહા …

આ પળો..


પ્રાર્થનાના ફ઼ુલ જેવી  પવિત્ર છે આ પળો,

આંખે અડાડીને  માથે ચડાવું છું આ પળો.

ઊર્મિના ઉછાળે ફ઼ુંકાયો એક નામ-નાદ કે

તારી યાદોથી લાજી મરે છે આ પળો.

ધડકન ઠેઠ કાનમાં આવીને પડઘાય,

આશકાના સ્પંદનો રોમે-રોમમાં ફ઼ેલાય,

પ્રભુની લગોલગ પહોંચાડી દેતી,

બહુ જ માસૂમ છે પ્રેમની આ પળો…

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક