ડાહ્યો જણ.


રોજબરોજ અનુભવાતું એક સત્ય –

જે તમને સૌથી વધારે અનુકૂળ થઈને રહે એ દુનિયામાં સૌથી ડાહ્યું છે.

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક