લેટ ગો..


આજના જમાનામાં તમે જેટલું ’લેટ-ગો’ કરીને ચૂપ રહો છો , એટલા વધુ મૂર્ખામાં ખપાઇ જાવ છો.

સ્નેહા પટેલ..અક્ષિતારક