મારી માન્યતાઓ


મારા વિચારો, મારી માન્યતાઓ મારી પોતાની છે. કોઈએ એને માનવું, ના માનવું એમની મરજી…એ કોઇના પર જબરદસ્તી થોપી ના શકાય.. જોકે..સામેવાળાને પણ એટલી સમજ હોવી જરૂરી જ છે..તમારો દિવસ સરસ મજાનો રહે મિત્રો…

સ્નેહા.