મા.


“શું પરમાત્મા કે શું આત્મા,

બધામાં તારો વાસ છે મા...”

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક