આવતીકાલ

’આવતીકાલ’ ક્યારે આવતી હશે…??
આવતા આવતા
આજે તો એ ’આજ’ બની ગઈ…..!!!!!!!!!

સ્નેહા પટેલ – અક્ષિતારક

 

3 comments on “આવતીકાલ

  1. અને જોત જોતામાં આ્જ બનેલી ‘આવતી કાલ”
    બની જાય ” ગઇ કાલ”
    તે પહેલા માણી લે બસ આજે તો”આજ”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s