પરિવર્તન

પરિવર્તન હંમેશા આવકાર્ય છે. એ શરુઆતના તબકકામાં જ અઘરુ લાગે છે પછી એનાથી ટેવાઈ જવાય છે..
સ્નેહા-અક્ષિતારક

2 comments on “પરિવર્તન

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s