ખાલી જગ્યાઓ

જીવનમાં અમુક ખાલી જગ્યાઓ કેમ ક્યારેય પૂરાતી નથી..????

 સ્નેહા… ૧૭-૧૧-૨૦૦૧૦

4 comments on “ખાલી જગ્યાઓ

  1. kyak vachyu tu ke bhagavane aakh,kan,hath,pag badhu be be aapyu to dil kem ekaj aapyu tyare ena javab ma koi e kahyu ke dil ek aapyu hoy che biju sodhi ne eni jodi puri aapde karvani hoy che so kadach aa khali jagya nu pan evuj hoi sake ke e aapne purvani hoy

    jsk

    Like

  2. કારણ કે એ જગ્યાઓ જેની હોય છે તે આપણને સ્થૂળ રીતે છોડે છે, આપણે એને છોડી શકતા નથી.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s