લક્ષ્મણરેખા


આપણાં સંબંધ આમ છે ખુબ જ સહજ,
જરૂર છે ફક્ત એટલી,
એની લક્ષ્મણરેખા જેવી મર્યાદા તું સમજ.

સ્નેહા અક્ષિતારક .
૩૦-૦૮-૦૯